username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1461
  นางสาว มิรุณา ช่วงโชติ ลูกหยี
 704 - CENTRAL FURTURE PARK
025676026
2018-04-19 [13:08]
โปรแกรม Skype 
โปรแกรม Skype เข้าใช้งานไม่ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1462
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม เพ็ญ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-04-19 [10:06]
โปรแกรม Pos 
ยอดขาย POS Shop 510,511 วันที่ 17-18/04/2561 ไม่มาค่ะ ไอทีตรวจสอบและดึงยอดขายให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1463
  นาย วราวุฒิ เมตตาสิทธิกร วุฒิ
 SP-003 - HR
108
2018-04-19 [09:02]
โปรแกรม E-Mail 
ถึง เนม แจ้งเปิด e-mail และ skype พนักงานใหม่ของบริษัท NYLA รายละเอียดดังนี้ครับ ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชวาลา จารุรังสิมา (วิงวิง) Miss Chawala Jarurangsima (Wingwing)
เสร็จเรียบร้อย 
1464
  นาย อาทิตย์ ธูปทอง หนุ่ม
 511 - OUTLET PATTAYA
0634377097
2018-04-18 [19:54]
สั่งซื้ออุปกรณ์ 
สวัสดีครับ ทางสาขา ขอเครื่องปลิ้นกระดาษA4 1เครื่องครับ ขอบคุณครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1465
  นาย เอกลักษณ์ เอก
 D104 - PINO IDEO BANGNA
110
2018-04-18 [16:53]
โปรแกรม Pos 
ต้องการปรับให้ใบเสร็จรับเงิน ปริ้น 3 ใบครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1466
  นางสาว มิรุณา ช่วงโชติ ลูกหยี
 140 - VOLCOM ZPELL
021509114
2018-04-18 [14:21]
โปรแกรม Skype 
โปรแกรม Skype เข้าใช้งานไม่ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1467
  นางสาว ผกามาศ นุ๊ก
 OP-002 - PRODUCT
137
2018-04-18 [12:07]
อื่นๆ 
ยืมวอล ไปงานvolcom 5 ตัว
ส่งคืน เรียบร้อย 
1468
  นางสาว โสภิญา เชื้อจันทึก กุ้ง
 218 - CENTRAL KORAT
0981872378
2018-04-18 [10:06]
โปรแกรม Pos 
รบกวนแก้ไขราคาสินค้าE-SPACE(E47)รหัส1642404600023 PFGLPJFA6014 WOMENS SLEEPWEAR FA16 L ลด50%ราคา1397 หน้าร้านข้ายผิดเป็นราคา30%ขายไป1956บาท รหัส1662206300200 VAF504169 MENS TEE HHIRT HO16 M ONEPRICE 499 หน้าร้านขายผิดเป้นราคา50% ขายไป 647บาท รหัส1412
เสร็จเรียบร้อย 
1469
  นางสาว โสภิญา เชื้อจันทึก กุ้ง
 218 - CENTRAL KORAT
0981872378
2018-04-18 [10:06]
โปรแกรม Pos 
รบกวนแก้ไขราคาสินค้าE-SPACE(E47)รหัส1642404600023 PFGLPJFA6014 WOMENS SLEEPWEAR FA16 L ลด50%ราคา1397 หน้าร้านข้ายผิดเป็นราคา30%ขายไป1956บาท รหัส1662206300200 VAF504169 MENS TEE HHIRT HO16 M ONEPRICE 499 หน้าร้านขายผิดเป้นราคา50% ขายไป 647บาท รหัส1412
เสร็จเรียบร้อย 
1470
  นางสาว ธิดารัตน์ ไชยโกมล มด
 116 - PF JUNGCYLON
076-366758
2018-04-17 [18:21]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกเครื่องปริ้นใบเสร็จepson จำนวน 3 กล่องค่ะ จัดส่งมาพร้อมกับสินค้าที่เข้าหน้าร้านได้เลยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1471
  นาย สุรเดช จีนนะ เดช
 306 307 - BANGKAPI
023633099
2018-04-17 [16:17]
โปรแกรม Pos 
แก้ราคา รหัส 1752141300017 จาก 50% ให้เป็นราคาปกติ เนื่องจากขายให้ลูกค้าในราคา 20% ร้าน 306 บางกะปิครับ
 
1472
  นางสาว มินท์มันตา นุ้ย
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-04-17 [15:48]
โปรแกรม Pos 
รบกวนดึงข้อมูลวันที่ 16/4/61 202 212
 
1473
  นางสาว ชัญญานุช ป้องศิริ ยุ้ย
 OP-004 - RETAIL
147
2018-04-17 [15:20]
โปรแกรม Skype 
เข้าไม่ได้ ให้ใส่รหัส เครื่อง
 
1474
  นางสาว นิดา เฉื่อยกลาง กุ๊กไก่
 T103 - THE CAFE ZPELL
0992899906
2018-04-16 [15:33]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
เครื่องปริ๊นไม่สามารถใช้งานได้
เสร็จเรียบร้อย 
1475
  นาง อนุสรา โยธารักษ์ แอ๊ว
 140 - VOLCOM ZPELL
021509114
2018-04-16 [15:08]
โปรแกรม Stock Sheet 
Stocksheet ที่ร้านไม่สามารถเปิดได้คะ รบกวนพี่ไอทีเข้ามาอก้ไขให้ด้วยนะคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1476
  นางสาว สุริยา วงค์โสภา ฝน
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
028353365
2018-04-15 [19:06]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนเปลี่ยนราคารหัส 1732904600004 จากราคา SALE เป็นราคาปกติให้ด้วย ขอบคุณคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1477
  นาย อรรถพล คูณทวี อาร์ม
 138 - NY.LA WESTGATE
021027843
2018-04-15 [15:18]
โปรแกรม Stock Sheet 
สินค้า VOLCOM รหัส 1762206300056-1762206300059 ไม่ลด50% ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1478
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม จิน
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2018-04-14 [10:15]
โปรแกรม Stock Sheet 
เปิด Stock Sheet ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1479
  นาย บรรหาร สอนคำ ฮา
 509 - OUTLET KHAO YAI
044-377529
2018-04-13 [15:06]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
ขอเบิกเครื่องสำรองไฟ(UPS)+ พร้อมอุปกรณ์สาย 1 ชุด เนื่องจากระบบการจ่ายไฟมีปัญหา
เสร็จเรียบร้อย 
1480
  นางสาว วิชุดา ชินวงค์ นุช
 210 - CENTRAL RAMA3
0854439650
2018-04-12 [15:36]
อื่นๆ 
ดึงข้อมูลเข้าไม่ได้ค่ะ
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
73
Yesterday
67
This Month
416
Last Month
9,271
This Year
71,540
Last Year
116,646